Glava

JR o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za leto 2018 PDF natisni
Četrtek, 26. julij 2018 19:07

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za obdobje 2015-2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/15; v nadaljevanju Pravilnik) ter Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17 in 30/18) objavlja Občina Markovci

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za leto 2018

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih denarnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Občine Markovci v skladu s Pravilnikom, za naslednje ukrepe:

 • UKREP A: Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
 • UKREP B: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
 • UKREP C: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore na področju predelave in trženja, ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju,
 • UKREP Č: Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
II. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Markovci za leto 2018 na proračunski postavki 1102201 Državne – občinske pomoči v kmetijstvu v skupni višini 30.000,00 EUR.

Višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, je sorazmerna in odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. Postopek dodelitve sredstev bo vodila tričlanska komisija, imenovana s strani župana; občinska uprava pa bo na predlog komisije izdala odločbe o dodelitvi sredstev v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.

III. UKREPI:

1. UKREP A IN UKREP B:

DODELITEV POMOČI:

1. Splošne določbe:

(1) Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013 so upravičena le podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:

 • pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg,
 • pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
 • pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.

(2) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.

(3) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe (ES) št. 717/2014 uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.

(4) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013, ne sme presegati 15.000 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

(5) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača prejemniku oz. enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013, ne sme presegati 15.000 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

(6) Ne glede na določilo iz prejšnje točke pa kumulativni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijskem sektorju, v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve tretjega odstavka 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013.

(7) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Markovci ali do države.

(8) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika enotna podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-UPB8) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

2. Kumulacija pomoči:

(1) Poleg pomoči de minimis po tej uredbi se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.

(2) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mnimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013), se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.

(3) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (Uradni list EU L 190/14 z dne 28. 6. 2014), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.

3. Upravičenci:

Kmetijska gospodarstva s sedežem na območju Občine Markovci - pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi 1 k Pogodbi, imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Markovci in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

UKREP A: Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:

VIŠINA STREDSTEV:

Najmanjši skupni znesek pomoči na kmetijsko gospodarstvo je 250 €, najvišji skupni znesek pa znaša največ do 50% zneska upravičenih stroškov oz. do 2.000 € na kmetijsko gospodarstvo.

Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega odstavka 6. člena Pravilnika.

(1) Pomoči bodo dodeljene naložbam v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Naložbe morajo biti izvedene na območju Občine Markovci in se ohraniti vsaj dve (2) leti. Investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev.

(2) Cilji ukrepa:

 • izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
 • izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
 • vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

(3) Upravičeni stroški:

 • gradnja, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer je kupljeno zemljišče upravičeno le do 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti,
 • nakup ali zakup mehanizacije in opreme (rabljene ali nove) do tržne vrednosti sredstev,
 • splošni stroški na področju izdatkov iz prejšnjih dveh alinej, kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja z zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni odhodki v okviru prejšnjih dveh alinej,
 • pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

(4) Pomoč se ne dodeli za:

 • nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
 • zasaditev letnih rastlin,
 • dela v zvezi z odvodnjavanjem,
 • nakup živali,
 • naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije,
 • stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, kot so marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja,
 • obratna sredstva.

Pogoji za pridobitev sredstev za Ukrep A:

 • izpolnjena vloga za Ukrep A,
 • zbirna vloga za neposredna plačila za leto 2018 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
 • ustrezno dovoljenje / dokumentacija za izvedbo investicije,
 • predračun ali račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere uveljavljajo pomoč (če je predložen predračun, mora biti račun in dokazilo o plačilu računa predloženo najkasneje do 15.11.2018),
 • dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
 • drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

UKREP B: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij:

Višina sredstev:

Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 65 % upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitenih živali in drugih slabih vremenskih razmer. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €.

Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega odstavka 6. člena Pravilnika.

(1)Predmet podpore je plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine, pri čemer pomoč:

 • ne ovira delovanja notranjega trga zavarovalniških storitev,
 • ni omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo zavarovalniško podjetje ali skupina podjetij,
 • ni pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v Republiki Sloveniji.

(2) Cilj ukrepa: vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter živali.

(3) Splošni pogoji upravičenosti: izpolnjevanje določil nacionalnega predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.

(4) Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški so stroški za zavarovalne premije za zavarovanje za kritje škode, nastale zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah, škode, ki jo povzročijo zaščitene živali, in drugih slabih vremenskih razmer.

Zavarovanje lahko krije le stroške nadomestitev škode iz prejšnjega odstavka, pri čemer ne sme zahtevati ali določiti vrste ali količine prihodnjega pridelka.

Pomoč se ne dodeli za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije.

Pogoji za pridobitev sredstev za Ukrep B:

 • izpolnjena vloga za Ukrep B,
 • zbirna vloga za neposredna plačila za leto 2018 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
 • veljavna zavarovalna polica za tekoče leto 2018 z dokazilom o plačilu.

2. UKREP C IN UKREP Č:

DODELITEV POMOČI:

1. Splošne določbe:

(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:

 • ribištva in akvakulture,
 • primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
 • če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
 • če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

(4) Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu.

(5) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Markovci ali do države.

(6) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika enotna podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-UPB8) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

(7) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu (enotnemu podjetju) na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

2. Komulacija pomoči:

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz 100.000 EUR).

3. Upravičenci:

 • Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Markovci ali so registrirani za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
 • Pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva in se dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Markovci.

UKREP C: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore na področju predelave in trženja ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju:

VIŠINA SREDSTEV:

Pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov.

(1) Pomoč krije dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja strokovnih znanj, vključno z usposabljanji, delavnicami in inštruiranjem ter predstavitvene dejavnosti in dejavnosti informiranja na področju predelave in trženja ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

(2) Upravičeni stroški:

 • stroški organizacije poklicnega usposabljanja, dejavnosti pridobivanja strokovnih znanj, vključno z usposabljanji, delavnicami in inštruiranjem ter stroški predstavitvenih dejavnosti ali dejavnosti informiranja,
 • stroški potovanj, nastanitev in dnevnic udeležencev,
 • organizacija tekmovanj, sejmov ali razstav ter udeležba na njih,
 • publikacije, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o predelavi in trženju ter nekmetijskih dejavnostih na območju občine.

Pomoč krije naslednje upravičene stroške za organizacijo tekmovanj, sejmov in razstav ter udeležbo na njih:

 • stroške udeležbe,
 • potne stroške,
 • stroške publikacij in spletnih mest, v katerih je dogodek napovedan,
 • najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroške njihove postavitve in razstavljanja.

Pogoji za pridobitev sredstev za Ukrep C:

 • izpolnjena vloga za Ukrep C,
 • potrdilo in seznam udeležencev izobraževanja oz. usposabljanja,
 • dokumentacija o izvedbi,
 • dokazila o plačilu stroškov (predračuni oz. računi z dokazili o plačilu; v kolikor je predložen predračun, mora biti račun ter dokazilo o plačilu računa predloženo najkasneje do 15.11.2018).

UKREP Č: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah:

VIŠINA SREDSTEV:

Pomoč lahko krije do 50% upravičenih stroškov. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 €, najvišji pa do 5.000 € na kmetijo.

(1) Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.

(2) Predmet podpore:

Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:

 • predelava primarnih kmetijskih pridelkov,
 • prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,
 • turizem na kmetiji,
 • dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki.

(3) Splošni pogoji upravičenosti:

 • upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 12/14),
 • dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj dve (2) leti po zaključeni investiciji.

(4) Upravičeni stroški:

 • gradbena in obrtniška dela,
 • stroški nakupa opreme, vključno z računalniško opremo,
 • stroški promocije,
 • splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta.

Pogoji za pridobitev sredstev za Ukrep Č:

 • izpolnjena vloga za Ukrep Č,
 • potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti ali odločba o vpisu dejavnosti v davčni register,
 • dokumentacija naložbe,
 • dokazila o plačilu stroškov (predračuni oz. računi z dokazili o plačilu; v kolikor je predložen predračun, mora biti račun ter dokazilo o plačilu računa predloženo najkasneje do 15.11.2018).

V. SPLOŠNI POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

V kolikor je upravičenih vlog več, kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva sorazmerno zmanjšajo vsem upravičencem.

Vlagatelji so za vsak prijavljen ukrep dolžni predložiti tudi pisne izjave o:

 1. vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
 2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
 3. seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
 4. zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

Navedene izjave so del razpisnih obrazcev.

Vlagatelji so dolžni predložiti tudi mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije kmetijske svetovalne službe.

VI. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Rok za oddajo vlog je 5.11.2018.

Upravičencem bo izdana odločba o dodeljenih sredstvih za posamezen ukrep in namen.

Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz obdobja od 1.1.2018 do 15.11.2018. Dokazila o plačilu in računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja. V kolikor je predložen predračun, mora biti račun ter dokazilo o plačilu računa predloženo najkasneje do 15.11.2018. Pomoč se šteje za dodeljeno z dnem sklenitve pogodbe. Upravičena sredstva bodo izplačana v 15 dneh po sklenitvi pogodbe.

Dodeljena sredstva morajo biti namensko porabljena.

Vloge – prijavne obrazce in vso zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti kuverti s pripisom »RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA«, na naslov Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki ne bodo pravočasno dopolnjene, se bodo zavrgle. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Markovci, Markovci 43, 2288 Markovci, v tajništvu občine. Objavljeni so tudi na spletnih straneh Občine Markovci www.markovci.si, rubrika Javni razpisi. Za vsak prijavljen ukrep je potrebno ločeno izpolniti obrazec izjave v skladu s 17. členom pravilnika.

Številka: 410-0108/2018
Datum: 25. 07. 2018

Milan Gabrovec, prof.
župan