Glava

JR za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2018 PDF natisni
Četrtek, 26. julij 2018 19:24

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/12, 19/14 in 68/15) ter Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17 in 30/18) župan Občine Markovci objavlja

 

JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI MARKOVCI ZA LETO 2018

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis in sicer za naslednja ukrepa:

 • sofinanciranje materialnih investicij in
 • sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

II. VIR

Razpoložljiva proračunska sredstva na postavki 1402101 Državne – občinske pomoči v  gospodarstvu.

III. VIŠINA RAZPISANIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Markovci za leto 2018 v višini 50.000,00 EUR, na proračunski postavki 1402101 Državne – občinske pomoči v gospodarstvu.

Posamezni upravičenec ne more prejeti več kot 10.000,00 EUR po tem razpisu.

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Upravičenci do pomoči so:

 • podjetja, ki imajo sedež na območju občine,
 • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve,
 • občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja s sedežem v Občini Markovci.

Za podjetje se šteje:

 • samostojni podjetnik posameznik,
 • majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio EUR),
 • srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR in/ali bilančna vsota ne presega 43 mio EUR)

Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva praviloma do 50% upravičenih stroškov (brez DDV), razen za ukrep sofinanciranja samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

O višini zneska bo odločal Odbor za gospodarske dejavnosti glede na število vlog in višino zaprošenih in upravičenih sredstev, pri čemer posamezni upravičenec po tem razpisu za vse ukrepe skupaj ne more prejeti več kot 10.000,00 EUR.

Do pomoči niso upravičena podjetja, ki:

 • so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
 • so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
 • sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
 • sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 • delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
 • če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
 • če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
 • nimajo poravnanih finančnih obveznostih do občine,
 • nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev.

V. OSNOVNI POGOJI RAZPISA PO POSAMEZNIH UKREPIH

Pomoč se dodeli le za tiste stroške projektov, ki so nastali v tekočem letu javnega razpisa in sicer v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 10. 2018.

V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z uredbo o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES).

Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom daje prednost pred uvoženimi.

Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo dejavnost tovornega prometa.

1. UKREP: Sofinanciranje materialnih investicij

Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih investicij.

Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:

 • stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
 • stroški izdelave investicijskih programov in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
 • stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,
 • stroški osnovnih sredstev, namenjenih posodobitvi dejavnosti,
 • stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo materialne investicije.

Vsi navedeni stroški morajo biti neposredno povezani z dejavnostjo vlagatelja.

Najnižji znesek posameznega računa v okviru ukrepa 1, ki predstavlja upravičen strošek v skladu s tem razpisom, mora znašati najmanj 500 € brez DDV.

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. točke tega razpisa, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta. Kakršnikoli leasing ni predmet sofinanciranja v skladu s tem javnim razpisom.

2. UKREP: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest

Namen pomoči je povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Upravičeni stroški so:

 • stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 5 oziroma 10 minimalnih mesečnih plač,
 • stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 10 minimalnih mesečnih plač.

Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine ali registrirano dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine, in sicer do 10 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve brezposelne osebe, ki je bila najmanj 6 mesecev prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve in do 5 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe.

Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4. točke tega razpisa in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve osebe, ki ima stalno bivališče na območju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu, brez upoštevanja upokojitev.

Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 3 leta.

VI. ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN PRIJAVE

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 1. oktober 2018 oziroma najkasneje ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka.

Vlogo – prijavne obrazce in vso zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS - RAZVOJ GOSPODARSTVA« na naslov Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.

1. Osnovni podatki na vlogi

Navedba vlagatelja, višina zaprošenih sredstev, namen pridobivanja sredstev in višina sredstev za izvedbo celotnega projekta ter številka transakcijskega računa.

2. Dokumentacija – priloge:

K vlogi je potrebno priložiti še:

 • dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (odločba o vpisu v register),
 • izkaz poslovnega izida, iz katerega je razvidno, da podjetje ni v težavah,
 • dokazilo davčne uprave o plačanih prispevkih,
 • izjavo prosilca, da bo odobrena sredstva investiral na območju Občine Markovci,
 • izjavo prosilca o višini lastnih sredstev za isti namen,
 • izjavo prosilca, da za projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov, vključno z navedbo dajalca in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
 • izjavo prosilca o kandidaturi za de minimis pomoč,
 • izjavo prosilca o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij.

K posameznim projektom znotraj ukrepa je potrebno priložiti še:

-     sofinanciranje materialnih investicij:

 • računi z dokazili o plačilu za izvedene aktivnosti z datumom iz obdobja od 1. 1. 2018 do 30. 10. 2018 (v kolikor se kot dokazilo priloži predračun, mora biti račun z dokazilom o plačilu predložen najkasneje do 30. 10. 2018); kot potrdilo o plačilu se ne upoštevajo kompenzacije, temveč le bančne transakcije in dokazila o plačilu z gotovino;
 • stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo materialne investicije:
 • pogodba o najetem kreditu,
 • dokazilo o višini obresti za tekoče leto s strani izbrane poslovne banke za materialne investicije.

-     sofinanciranje samozaposlitve in odpiranja novih delovnih mest:

 • v primeru samozaposlitve:
 • dokazilo, da je bil vlagatelj najmanj 6 mesecev prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivni iskalec zaposlitve (dokazilo ZRSZ) oziroma
 • dokazilo o predhodni zaposlitvi (izpis obdobij zaposlitev izda ZPIZ).
 • v primeru odpiranja novih delovnih mest:
 • dokazila o zaposlitvi ljudi, ki še niso bili zaposleni oziroma so ostali brez zaposlitve,
 • dokazilo o celoletnem povprečju zaposlenih v podjetju v letu pred odprtjem delovnega mesta, tj. obrazec prijava-odjava (obrazec M1-M2) za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vsakega izmed zaposlenih v letu pred odprtjem delovnega mesta.

 

Vloge na ta razpis morajo biti vložene posebej za vsak ukrep. V primeru, da se znotraj ukrepa prijavljate z več projekti, mora biti vsak projekt na svojem obrazcu. Vloga mora vsebovati vsa zahtevana dokazila. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

Brezplačne razpisne obrazce lahko zainteresirani dvignejo na Občini Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Razpisni obrazci so objavljeni tudi na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si, pod rubriko javni razpisi.

Proračunska sredstva bodo odobrena vlagateljem – upravičencem, v odvisnosti od finančnih zmožnostih občinskega proračuna.

Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva, se izda v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.

Pomoč de minimis se ne glede na datum izplačila šteje za dodeljeno z dnem pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev.

Informacije: Občinska uprava Občine Markovci tel. 788-88-80.

Številka: 410-0109/2018
Datum: 25. 07. 2018


Milan Gabrovec, prof.
župan

Priloga:
icon Razpisna dokumntacija za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2018 (30.72 kB)

Zadnjič posodobljeno Petek, 27. julij 2018 18:48