Glava

Gospodarstvo PDF natisni
Torek, 31. marec 2009 13:38

Gospodarske organizacije so pomemben segment vsake lokalne skupnosti, saj zagotavljajo njeno delovanje, s tem pa seveda razvoj in blaginjo celote. V vsaki skupnosti so v posameznih obdobjih navzoči različni interesi, vzpodbujeni na eni strani s kapitalom in interesi kapitala, na drugi strani pa politike. Razvoj in dejavnost gospodarskih organizacij, njihova aktivnost in uspešnost pa je ob že povedanem seveda najbolj odvisna od podjetnikov, posameznikov, ki želijo in hočejo udejanjiti svoje ideje, s tem pa največ prispevajo k blaginji in gospodarski rasti. Iz povedanega sledi, da ima lokalna skupnost možnost vlagati v posameznike in podjetnike na različne načine. V pričujočem prispevku bom predstavil gospodarstvo v Markovcih s pomočjo dostopnih, večinoma javnih podatkov. Bralcu bom pustil možnost, da si zaključke izoblikuje sam, dovolil si bom nekatere podatke tudi komentirati in razlagati po svoji presoji.

Pri zbiranju gradiva sem iskal pomoč na Obrtni zbornici Slovenije, na Območni obrtno–podjetniški zbornici Ptuj, v strokovni literaturi, zakonodaji, večji del podatkov pa sem s pomočjo hčerke Marjane našel na spletnih straneh statističnega urada RS in AJPES-a.

Gospodarstvo občine Markovci po podatkih Statističnega urada RS

Primerjal sem podatke, dostopne na spletni strani statističnega urada od leta 1994 do leta 2006 za Slovenijo, občino Markovci in sosednje občine.

Metodološka pojasnila Statističnega urada Republike Slovenije. Enota opazovanja je podjetje v dejavnosti C-K. Podjetje je registrirana pravna ali fizična oseba, ki je med letom opazovanja izkazala prihodek ali zaposlene osebe oziroma osebe, ki delajo.

Občine: podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot, raven SKTE 5. Opombe o spremembah posameznih občin so zapisane k vsaki spremenjeni občini. V opombah je na začetku naveden datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.

Število podjetij je število registriranih pravnih ali fizičnih oseb v dejavnosti C-K, ki so med letom opazovanja izkazale prihodek ali zaposlene osebe oziroma osebe, ki delajo. Prihodek (mio SIT) so prodajne vrednosti kupcem zaračunanih prodanih proizvodov oziroma trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev. Meri se na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih in drugih listinah, zmanjšanih za vse popuste, ki so bili dani ob prodaji ali kasneje, pa tudi za vrednosti vrnjenih količin. Vključeni so vsi stroški in obremenitve, vezani na kupca, ne zajema pa davka na dodano vrednost (DDV), morebitne prodaje osnovnih sredstev, prihodkov od financiranja, subvencij  in drugih izrednih prihodkov. Zaradi zaokroževanja agregiranih podatkov iz 1000 SIT na mio SIT se nekateri zbirni podatki v tabelah ne ujemajo z delnimi seštevki.

Število oseb, ki delajo, je število vseh zaposlenih in samozaposlenih oseb skupaj. Podrobnejša definicija zaposlenih in samozaposlenih oseb je v metodoloških pojasnilih.

Število podjetij

Če primerjamo dobljene podatke vidimo, da se je v Sloveniji število podjetij v obravnavanih obdobjih povečalo od 91.346 na 100.569, to je indeksno rast 110. V občini Markovci je bilo 1999 leta 137 podjetij, leta 2006 pa 150, kar pomeni indeksno rast 109, in je nekaj pod slovenskim povprečjem. Iz tabele 1 je razvidno, da je občina Markovci med vsemi primerjanimi dosegla najvišjo indeksno rast števila podjetij.

Prihodki

V Sloveniji so se prihodki 8.272.088 mio SIT v letu 1999 povečali na 16.642.212 mio SIT, kar pomeni indeksno rast 102. Iz tabele 2 in grafične ponazoritve je lepo razvidna rast prihodkov v primerjalnih občinah. Občina Markovci je dosegla po teh statističnih podatkih za 0,5 odstotne točke nižjo rast prihodkov od slovenskega povprečja. Prihodki so skoraj enakomerno naraščali skozi obravnavano obdobje, kar kaže na zanesljivost poslovanja podjetij v naši občini.

Število oseb, ki delajo

V Sloveniji je bilo 1999 leta 597.358 oseb, ki delajo v obravnavanem segmen

tu dejavnosti. V letu 2006 pa je bilo zaposlenih 621.978 oseb, kar pomeni indeks rasti 104. V občini Markovci je bilo 1999 leta 326 oseb, ki delajo. To ne pomeni, da delajo samo na območju občine, ampak je število nasploh zaposlenih. Skozi obravnavano obdobje se je število oseb, ki delajo, vsako leto povečevalo skoraj enakomerno in tako je bilo v občini Markovci 2006 leta 457 oseb, ki delajo, kar pomeni indeksno rast 140 in je kar 36 indeksnih točk nad slovenskim povprečjem.

Občine iz katerih prihajajo zaposleni na območja občine Markovci

Zanimivi so podatki o zaposlenih osebah po občini prebivališča in občini delovnega mesta, iz katerih je razvidno, da je v občini Markovci leta 2000 imelo delo 393 oseb in je to nenehno naraščalo. Tako je po teh statističnih podatkih leta 2006 imelo delo v občini Markovci 547 oseb, ta podatek seveda velja za vse dejavnosti na območju naše občine. Število zaposlenih se je od leta 2000 do vključno leta 2006 povečalo za indeks 139.

Če pogledamo podatke o zaposlenih po občini prebivališča Markovci in občini dela Markovci vidimo, da je bilo leta 2000 zaposlenih 241 Markovčanov na območju občine Markovci, leta 2006 pa je bilo na območju občine Markovci zaposlenih 295 Markovčanov, indeks 123, kar pomeni nižji indeks, kot ga beležimo pri številu vseh zaposlenih in kar je verjetno posledica prihoda tujih podjetij z delavci v obrtno cono.

Nekateri primerjalni podatki obrti in malega gospodarstva občine Markovci 1998-2006

Metodološka pojasnila

Gospodarske družbe se v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah razvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike družbe z uporabo naslednjih meril: povprečno število zaposlenih v poslovnem letu, čisti prihodki od prodaje ter vrednost aktive. Zakon določa tudi pravnoorganizacijske oblike gospodarskih subjektov.
Obrt je zakonsko urejena z Obrtnim zakonom in podzakonskimi predpisi. Obrtne in obrti podobne dejavnosti so določene z Uredbo o določitvi obrtnih dejavnosi in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti.

Obrtni obrati so v obrtni register vpisani subjekti, ki opravljajo obrtne dejavnosti, dejavnosti domače in umetnostne obrti ter obrti podobne dejavnosti kot samostojni podjetnik posameznik, gospodarska družba ali obrtna zadruga.

Obrtni register vodi Obrtna zbornica Slovenije od leta 1995, poslovni register pa vodi AJPES od leta 1991. Gostota obrtnih obratov je izražena s številom obratov na 10.000 prebivalcev. Obrtni obrati so razvrščeni po skupinah dejavnosti. Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) na podlagi prve v obrtni register vpisane dejavnosti. Za poenostavitev prikaza so te dejavnosti združene v ožje skupine (tabela druga, krajša). Gostinstvo in promet sta obrti podobni dejavnosti, če se opravljata v pravnoorganizacijski obliki samostojnega podjetnika posameznika.

Za primerjavo zbranih podatkov o obrti v Sloveniji za leto 2006 in primerjavo z obrtjo v občini Markovci zaradi poenostavitve predpostavljam, da so vsi gospodarski subjekti tudi obrtni obrati, kar v celoti ne drži, saj po izpisu iz obrtnega registra na dan 10. 12. 2007 izhaja, da je v občini Markovci 113 obrtnih obratov, po podatkih AJPES-a pa je poslovna poročila oddalo 154 poslovnih subjektov.

Razliko predstavljajo tisti podjetniki in podjetja, ki niso vpisani v obrtni register. Po mojem izračunu je v Markovcih 41 takih obratov. Število obratov na 10.000 prebivalcev V Sloveniji je povprečna gostota obrtnih obratov 236,1 na 10 tisoč prebivalcev. V občini Markovci je ta gostota, če upoštevamo posplošitev, da so vsi gospodarski subjekti obrtni obrati, 375 obratov na 10.000 prebivalcev. Če vzamemo samo v obrtni register vpisane obrate, pa je gostota 280 obratov na 10.000 prebivalcev, kar je še vedno krepko nad slovenskim povprečjem in tudi nad povprečjem Podravske regije, kjer je gostota 198 obratov na 10.000 prebivalcev.

Število delavcev v obratih

V Sloveniji (2006) je povprečje 2,2 zaposlenega delavca na obrat brez lastnikov in 3,1 delavca na obrtni obrat skupaj z lastniki. V občini Markovci je bilo v letu 2006 povprečje 2,56 delavca na obrtni obrat skupaj z lastniki, kar je nekoliko pod slovenskim povprečjem.

Obrati po dejavnostih SKD

 
Iz tabele in grafov razberemo, da se je za največ zmanjšalo število obratov v gostinski, prometni in kovinski dejavnosti. Najbolj se je povečalo število obratov v gradbeni dejavnosti in nekoliko v elektro in storitveni dejavnosti.

Podjetniki – obrtniki občine Markovci in Območna obrtno–podjetniška zbornica Ptuj

Območna obrtno–podjetniška zbornica Ptuj
Območna obrtno–podjetniška zbornica Ptuj (dalje OOZ Ptuj) deluje na območju občin Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Mestna občina Ptuj, Sveti Andraž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale. Program dela OZ je zastavljen tako, da daje največji poudarek delu sekcij. Sekcije so strokovne grupacije, ki jih sestavljajo obrtniki sorodnih dejavnosti. Ukvarjajo se z vsakodnevnimi težavami svojega članstva. Veliko pozornosti se v sekcijah posveča izobraževanju članov in pri njih zaposlenim delavcem.
OOZ Ptuj vodijo prostovoljni obrtniški funkcionarji, izvoljeni na volitvah vsaka štiri leta. Najvišji organ zbornice je skupščina, ki ima 39 delegatov. OZ podeljuje tudi priznanja in plakete za dobro delo.
Obrtno združenje občine Ptuj
Obrtno združenje občine Ptuj je leta 1982 imelo 469 članov, od tega 66 gostincev, 141 avtoprevoznikov in avtokleparjev, 28 avtomehanikov, urarjev in čistilcev, 64 kovačev, strojnih ključavničarjev, kovinostrugarjev in izdelovalec kovinske galanterije, 11 kleparjev, 24 elektroinštalaterjev in elektroserviserjev, 4 kotlarje in sodarje, 15 mizarjev in lesostrugarjev, 32 šivilj, krojačev, čevljarjev in tapetnikov, 12 slaščičarjev in mesarjev, 3 mlinarje, 6 cvetličarjev, 12 vodovodnih inštalaterjev, 31 pleskarjev in zidarjev, 17 frizerjev, 4 fotografe in optike ter 26 takih, ki so se ukvarjali z raznimi uslužnostnimi dejavnostmi.
Kasneje je reforma srednješolskega izobraževanja prinesla kopico težav, saj ostajajo obrtniki brez vajencev, poleg tega pa v ptujski občini ni bilo mogoče izobraževati mladih v toliko različnih poklicih, kot bi jih potrebovali.

Razvoj obrti na Ptujskem v letih 1971–1991

Do leta 1989, ko je bil sprejet Zakon o podjetjih, ki omogoča organiziranje raznih pravnoorganizacijskih oblik pri opravljanju gospodarske dejavnosti na področju vseh lastninskih oblik, vključno z zasebno in mešano lastnino, je bilo opravljanje teh dejavnosti mogoče samo na podlagi določil in omejitev obrtnega zakona kot obrtnih dejavnosti. Obrtni zakon je ob obrti in osebnih storitvah omogočil opravljanje dejavnosti s sredstvi v lasti občanov, torej v zasebni lasti, tudi za gostinsko in prevozniško dejavnost, od leta 1988 pa tudi dejavnost prodaje in intelektualne storitve gospodarskega značaja.
Število obrtnikov se je na ptujskem območju med leti 1971 in 1991 povečalo s 304 na 817, torej za 514, to pomeni indeks rasti 268,8. Občina Markovci je leta 1991 spadala v občino Ptuj in če predpostavim, da je razmerje števila obrtnikov, ki pripadajo občini Markovci bilo podobno, kot je po podatkih iz leta 2001, je bilo tako, po mojem izračunu, okoli 62 obrtnikov iz občine Markovci.
Obrt in osebne storitve kot klasično obrtno dejavnost opravlja več kot polovica obrtnikov, prevladujeta pa izdelava in popravilo kovinskih predmetov. V zadnjih letih je bila opazna velika rast števila trgovin, gostinsko-turističnih lokalov in osebnih storitev. Tudi na podeželju so se dejavnosti začele močno razvijati.

Razvoj obrti med leti 1971 in 2001

Od leta 1971 se je število obrtnikov s 304 povečalo na 1404 obrtnike v letu 2001. Obrt in osebne storitve kot klasično obrtno dejavnost opravlja več kot polovica obrtnikov, med njimi pa prevladujejo proizvodne dejavnosti (kovinarska, lesarska, elektro in gradbena dejavnost). Te dejavnosti zaposlujejo največ delavcev. Danes zakonodaja ne pozna več  pojmov skupna obratovalnica in popoldanska obrt.
Po podatkih Območne obrtne zbornice Ptuj je bilo na dan 1. 5. 2001 iz občine Markovci 107 obrtnikov, kar predstavlja 7,6 % od skupnega števila članov. Tudi število zaposlenih delavcev in obrtnikov se je med leti 1971 in 1991 močno spremenilo. In sicer se je z 206 povečalo na 889, kar pomeni indeks rasti 431,6, število delavcev na obratovalnico pa z 0,68 na 1,09. Na področju zaposlovanja delavcev je v preteklosti zakonodaja obrtnike, za razliko od danes, vseskozi omejevala in določala najvišje število zaposlenih. Tako so lahko obrtniki zaposlovali v letih od 1964 do 1973 največ 5 delavcev. Od leta 1973 do 1979 največ 7 delavcev, od leta 1979 do 1988 največ 10 delavcev, skupna obratovalnica pa 20. Od leta 1988 do 19994 je smel obrtnik zaposliti največ 20 delavcev, skupna obratovalnica 100.

Postranski poklic – popoldanska obrt

Število popoldanskih obrtnikov se je v teh letih med 1971 in 1991 povečalo z 52 na 229, kar pomeni indeks rasti 440, 40. Zmanjšanje v letu 1991 je v več primerih posledica prehoda na redno opravljanje obrtne dejavnosti. Možnost opravljanja obrtne dejavnosti kot postranskega poklica je obrtni zakon uvedel leta 1964, s tem da ni bila dovoljena zaposlitev tuje delovne sile, opravljanje gostinske in trgovinske dejavnosti pa je bilo dovoljeno pod posebnimi pogoji.

Prejemniki priznanj Območne obrtne zbornice Ptuj

V občini Markovci so prejemniki priznanj in srebrnih plaket naslednji:

Pogled v prihodnost

Čarobne palice nimam, obstaja pa nekaj dejavnikov, ki bodo ohranili gospodarsko rast občine na doseženi stopnji. Med njimi je vsekakor občinska politika in njena senzibilnost do tega sektorja. Ključni dejavnik je naklonjenost države oziroma sedaj EU do malega gospodarstva, ki naj bi ustvarjala razmere za hitrejši razvoj ter ustvarjalno vzdušje, ki bi morebitne vlagatelje kapitala, znanja in dela spodbujalo k aktiviranju še neizkoriščenih potencialov okolja, znanja in sposobnosti ljudi. Brez ustreznega znanja, usposobljenosti, ustvarjalnosti občanov, razvoj gospodarstva, s tem pa tudi razvoj celotne občine, ni mogoč.

Seznam gospodarskih subjektov v občini Markovci

Vir: AJPES 2007 - poslovni subjekti s sedežem v občini Markovci, ki so oddali poslovna poročila za leto 2006.
 
Sobetinci
 1. KARMEN 2003 ZASTOPANJE, TRGOVINA IN STORITVE D. O. O.
 2. FERČIČ NADICA S. P. - POSREDNIŠTVO IN STORITVE
 3. PRELOG SAŠA S. P. - MARKETING IN SVETOVANJE
 4. RAZISKOVANJE TRGA IN JAVNEGA MNENJA SANGA EDVARD LESJAK S. P.

Prvenci

 1. STRELEC DUŠAN S. P. - SEVI, SERVIS MEHANIZACIJE
 2. JANŽEKOVIČ IRENA S. P. - SOBOSLIKARSTVO
 3. VRBANČIČ MARIJAN S. P. - BAR RIBICA, “AVTO DEJAN”- AVTOMEHANIKA
 4. GOLOB IVAN S. P. - TRGOVINA
 5. KERAMIČNI MOZAIKI IN STROJNE INŠTALACIJE ANDREJ JANŽEKOVIČ S. P.
 6. KUKOVEC DUŠAN S. P. - INŠTALACIJE
 7. PUC JANKO S. P. - GRADBENE STORITVE IN MASAŽA
 8. GALUN VLADIMIR S. P. -STAVBNO KLEPARSTVO
 9. STRELEC FRANC S. P. - VODOVODNE IN TOPLOVODNE INŠTALACIJE
 10. GOLC JANEZ S. P. - AVTOPREVOZNIŠTVO GOLC
 11. STRELEC IVAN S. P. - POLAGANJE OBLOG
 12. ČUŠ SLAVKO S. P.  - POVRŠINSKA OBDELAVA LESA IN ŽAGA
 13. ŽNIDARIČ SLAVKO S. P. - SOBOSLIKARSTVO IN PLESKARSTVO
 14. KOM-BB PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D. O. O.

Strelci

 1. ELEKTROINSTALATERSTVO IN ELKETROMEHANIKA ALOJZ JANŽEKOVIČ S. P.
 2. KOROŠEC BRANKO S. P.- KOPROMET PREVOZNIŠTVO ZASTOPANJE IN TRGOVANJE
 3. SKRBINŠEK FRANC S. P. - SPLOŠNO STRUGARSTVO
 4. TAHT - LAZAR & CO. PROIZVODNO PODJETJE D. N. O.

Borovci

 1. MIKOLIČ DEAN S. P. - DEMLES - MIZARSKI SERVIS
 2. MATJAŠIČ DUŠAN S. P. - KERAMIČARSTVO MD
 3. NOVAK MARKO S. P. - MIZARSTVO
 4. BEZJAK JANEZ S. P. - IMONT TRGOVINA - MONTAŽA STROJEV IN NAPRAV
 5. OBRAN DARKO S. P. - EMAGO TRGOVINA, POSREDNIŠTVO IN STORITVE
 6. BEZJAK ZVONKO S. P. - MONTAŽA IN SERVIS VODOVODNIH IN SOLARNIH NAPRAV
 7. JURIČ LJUBO S. P. - ELEKTROMEHANIK - ELEKTRIČNE INSTALACIJE POPRAVILA ELEKTRONSKIH APARATOV VGRAJEVANJE DELOV IN DODATNE OPREME V MOTORNA VOZILA TRGOVINA NA DROBNO PO POŠTI
 8. LJUBEC MIRAN S. P. - MIZARSTVO
 9. MATJAŠIČ PETER S. P. - TESARSTVO
 10. LAJH ROBERT S. P. - ELEKTRO LAJH
 11. SOK IVAN S. P. - LESARSTVO IN GRADBENIŠTVO
 12. KEKEC JANEZ S. P. - KOVINARSTVO

Zabovci

 1. PLOHL ANDREJ S. P. - “PLOHLES” SERVIS IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME
 2. VOGLAR JOŽE S. P. - SLIKOPLESKARSTVO
 3. GAJZER STANISLAV S. P. - G. M. G. - GRADBENA MEHANIZACIJA
 4. ZEMLJARIČ PRIMOŽ S. P. - KOVINSKA GALANTERIJA
 5. KRAJNČIČ JANEZ S. P. - AVTOSERVIS
 6. ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, MIRAN FIJAN S. P.
 7. ZEMLJARIČ VLADIMIR S. P. - STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO
 8. ZEMLJARIČ KONRAD S. P. - KLJUČAVNIČARSTVO
 9. BEZJAK IVAN S. P. - ZAKLJUČNA GRADBENA DELA , SOBOSLIKARSTVO IN PLESKARSTVO
 10. BELA RAJKO S. P. - MONTAŽA CENTR. KURJAVE, SONČNIH SISTEMOV IN PLINA
 11. ZEMLJARIČ DOBROTIČ DANICA S. P.  - GOSTILNA AMBIENTE
 12. KOROŠEC DANIEL S.P. BAR” BISTRO MLINČEK”
 13. RAJKO BELA TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE D. O. O.
 14. PREPROSTO, ODLIČNO GRADBENIŠTVO GRADBENE STORITVE IN UREJANJE OKOLICE D. O. O.
 15. HRMAN-EKOMONT PODJETJE ZA SPECIALNO DELO V GRADBENIŠTVU IN TRGOVINO D. O. O.
 16. PTUJČANKA TRGOVSKO PODJETJE NA VELIKO IN MALO D. O. O.
 17. MLIN KOROŠEC MLIN, TRGOVINA IN GOSTINSTVO D. O. O.

Markovci

 1. ROŽMARIN JANJA IVICA S. P. - GOSTINSTVO ROŽMARIN
 2. KUKOVEC JANEZ S. P. - GRADBENA MEHANIZACIJA
 3. MOHORKO TATJANA BRIGITA S. P. - ZADNJA POT & MTB
 4. HELENA BEZJAK S. P. - POUČEVANJE
 5. VESELIČ BRANKO S. P. - RTV SERVIS TRGOVINA VZDRŽEVANJE
 6. ZUPANIČ ZDRAVKO S. P. - SVEČARSTVO
 7. ZMAZEK ANA-MARIJA S. P. - “ZAF OKOVJE” PROIZVODNJA IN STORITVE
 8. VRABL JANEZ S. P. - DECO DESIGN GRAFIČNO OBLIKOVANJE, INTERNET TRGOVINA
 9. HORVAT JANEZ S. P. - IZDELAVA ORODIJ ZA STROJE
 10. CIMERMAN JANEZ S. P. - KOVINSKA GALANTERIJA,VODOVOD IN PLINSKE TER CENTRALNE INSTALACIJE
 11. GOLOB JANEZ S. P. - AVTOPREVOZNIK
 12. MILICA MESARIČ S. P. ROKI BAR
 13. ČUŠ ROŽMARIN KATARINA S. P. - FRIZERSTVO KATARINA
 14. LIPONIK JANEZ S. P. - RAČUNALNIŠKA GRAFIKA LIPA DESIGN
 15. X-TRADE PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE D. O. O.
 16. ZELENIK HIDRAVLIKA IN STROJNIŠTVO D. O. O.
 17. TERA&MD RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, POSLOVNO SVETOVANJE D. O. O.
 18. HAN PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, STORITVE IN GOSTINSTVO D. O. O.
 19. CIH, CEMENTNI IZDELKI HORVAT PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITEV, POSREDNIŠTVO, GOSTINSTVO D. O. O.

Nova vas

 1. HORVAT MARJAN S. P. - AVTOPREVOZNIŠTVO
 2. IVANUŠA INGRIT S. P. - OKREPČEVALNICA PALASKA
 3. KOS MARTIN S. P. - OBLIKOVANJE
 4. KEKEC ANTON S. P. - SERVIS IN MEHANIZACIJA
 5. SLANA MARJAN S. P. - LESNA GALANTERIJA
 6. ZELENKO ANTON S.P. - AVTOPREVOZNIŠTVO
 7. KEKEC METKA S. P. - ŠIVILJSTVO
 8. ŠMIGOC BOŠTJAN S. P. - VODOVODNE, PLINSKE IN SANITARNE INSTALACIJE
 9. HORVAT VLADIMIR S. P. - ELEKTROMEHANIKA
 10. STRELEC BRANKO S. P. - MONTAŽA GRADBENIH ELEMENTOV
 11. STRELEC JANEZ S. P. - KOVAŠTVO IN
 12. KOVINOSTRUGARSTVO
 13. GOES PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D. O. O.
 14. VITIVA PROIZVODNJA IN STORITVE D. D.
 15. EKOINŽENIRING PODJETJE ZA EKOLOŠKI INŽENIRING D. O. O.
 16. VEPOS TRGOVSKO PODJETJE D. O. O.
 17. M. C. K. MONTAŽNO, TRGOVSKO IN
 18. STORITVENO PODJETJE D. O. O.

Stojnci

 1. KOSTANJEVEC MILENA S. P. - TRGOVINA, SVEČARSTVO
 2. JANEZ PRELOG S. P. - POSREDNIŠTVO
 3. DARIO ŠTUMBERGER S. P. - BAR MIRJANA
 4. TAŠNER FRANC S. P. - MOLER ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
 5. GALINEC ZVONKO S. P. - KERAMIČARSTVO
 6. MIZARSTVO BEST ZEMLJARIČ STANKO S. P.
 7. ZELENIK TEREZIJA S. P. - ROČNA AVTOPRALNICA SIGET
 8. HRIBERŠEK STANKO S. P. - POSREDNIŠTVO, POPRAVILO TEKSTILNIH STROJEV
 9. STRAUSS SONJA S. P.- GOSTILNA PRI RIBEKU
 10. STRELEC MILICA S. P. - TRGOVINA KARMEN
 11. VINCEK SILVA S. P. - KAVA BAR CAPUCCINO
 12. ČRNIVEC DANICA S. P.- FRIZERSTVO
 13. VAJDA FRANC S. P. - AVTOSERVIS VAJDA
 14. ARBEITER BOŠTJAN S. P. - POSREDNIŠTVO IN STORITVE
 15. PETROVIČ STANISLAV S. P. - PARKETARSTVO
 16. VOELKNER SILVA S. P. - TEKSTIL - ŠIVANJE, ZASTOPSTVO, POSREDNIŠTVO
 17. NOTERZBERG BOŽIDAR S. P. - MONTAŽA GRADBENIH ELEMENTOV MONNO
 18. STRAUSS KARL SILVESTER S. P. - DAMOSS ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
 19. KOLENKO JANEZ S. P. - KMETIJSKO GRADBENA MEHANIZACIJA
 20. TOPLAK JANEZ S. P. - GRADNJA IN NADZOR
 21. ZELENIK MIRKO S. P. - OZNAČEVANJE PROMETNIH POVRŠIN
 22. KOLENKO SLAVICA S. P. - IGT - IZDELAVA GUMI TESNIL
 23. STRELEC KONRAD S. P. - SLIKOPLESKARSTVO
 24. ZELENIK MATJAŽ S. P. - PARKING
 25. BOŠTJAN KELC S. P. - POSLOVNE DEJAVNOSTI
 26. JANŽEKOVIČ VLADIMIR S. P. - ELEKTROINSTALATERSTV
 27. MARKO POHARIČ S. P. - M-ERROR, ORGANIZACIJA IN POSREDNIŠTVO
 28. STRELEC PODJETJE ZA STORITVE IN TRGOVINO D. O. O.
 29. EMITT TRGOVINA IN STORITVE D. O. O
 30. TKEL INŽENIRING, STORITVE, TRGOVINA D. O. O.
 31. DISKONT DARINKA TRGOVSKO PODJETJE D. O. O.

Bukovci

 1. KOLARIČ SLAVICA S. P. - BAR FARAON
 2. BEZJAK FRANC S. P. - MONTAŽA OGREVALNIH NAPRAV
 3. TETIČKOVIČ FRANC S. P. - AVTOPREVOZNIŠTVO
 4. KMETIJSKA IN GRADBENA STROJNA DELA, JANKO HAMERŠAK S. P.
 5. HAMERŠAK MARJAN S. P. - PREHRANA ŽIVALI - TRGOVINA
 6. HORVAT LIDIJA S. P. - ŠIVILJSTVO BEZJAK
 7. KOREZ ANTON, S. P. - AVTOPREVOZNIŠTVO
 8. SOK MAJDA S. P. - REMEMBER TRGOVINA NA DEBELO V TRANZITU IN TRGOVINA NA DROBNO PO POŠTI
 9. MAJER MILAN S. P. - AVTOLIČARSTVO IN AVTOKLEPARSTVO
 10. VRBANČIČ STANISLAV S. P. - OBLAGANJE TAL IN STEN
 11. START TAXI MARJAN VERLAK S. P.
 12. MEZNARIČ FRANC S. P. - AVTOPREVOZNIŠTVO
 13. HORVAT SLAVKO S. P. – PREVOZNIŠTVO
 14. ŠMIGOC LIDIJA S. P. - TRGOVINA Z METRAŽNIM BLAGOM IN TEKSTILOM
 15. PETROVIČ BRANKO S. P. - AVTOPREVOZNIK
 16. BAR SIESTA, VLASTA TOPOLNIK S. P.
 17. MEZNARIČ MIRKO S. P. - PARKETARSTVO
 18. KOLARIČ IVAN S. P. - VULKANIZERSTVO IN AVTOMEHANIKA
 19. ERTL DRAGO S. P. - POSREDNIŠTVO
 20. MEZNARIČ KLAVDIJA S. P. BAR ZLATA ROKAVICA
 21. TY-ŠPORT ORGANIZACIJA, POSREDNIŠTVO IN ZASTOPSTVO, STANISLAV BEZJAK S. P.
 22. FORŠTNARIČ JANEZ S. P. - MIZARSTVO FORŠTNARIČ
 23. ZMAZEK NADA S. P. - ZNAJ - SESTAVA MANJŠIH KOVINSKIH PREDMETOV
 24. KELENC JANKO S. P. - VRTNARSKE STORITVE
 25. FIDERŠEK VIKTOR S. P. - ZEMELJSKA DELA, DAJANJE GRADBENIH STROJEV IN OPREME V NAJEM
 26. VUKOJEVIĆ ELVIRA S. P. - FRIZERSKI STUDIO ELVIRA
 27. VINCEK MIRAN S. P. - AVTOPREVOZNIŠTVO
 28. BEZJAK VLADIMIR S. P. - PARKETARSTVO
 29. BEZJAK JOŽEF S. P. - POSREDNIŠTVO
 30. BEZJAK MIRAN S. P.- PREVOZNIŠTVO
 31. NJEGAČ SILVA S. P. - TRGOVSKO PROIZVODNO PODJETJE
 32. PHARMACO INFORMACIJSKI INŽENIRING D. O. O.
 33. AGRONABAVA TRGOVINA IN STORITVE D. O. O.
 34. SPIRALA PROIZVODNO-TRGOVSKO PODJETJE D. O. O.
 35. ZAF PODJETJE ZA RAZISKAVE, RAZVOJ,

Marjan Horvat, univ.dipl.inž.agr.ekon.

Viri:

 • Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). [on-line]. Dostopno na : URL: http://www.ajpes.si/ [27.12.2007].
 • Statistični urad Republike Slovenije. [on-line]. Dostopno na URL: http://www.stat.si/ [22.12.2007].
 • Obrtna zbornica Slovenije. Obrt v številkah 2007. [on-line]. dostopno na URL: http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=90&ID=3368. [22.12.2007].
 • Repič Boris. 2001. 5. razstava obrti Ptuj, 14. do 17. junij 2001: katalog obrti in podjetništva 2001. Ptuj: Območna obrtna zbornica Ptuj.
 • Pšeničny, Viljem in drugi. 2000. Podjetništvo. Portorož: Visoka strokovna šola za podjetništvo.
 • Davčni urad Ptuj, april 1999.
 • Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, podružnica Ptuj, april 1999.
VIR: Iz korantove dežele: Občina Markovci - o naših krajih in ljudeh (2008), za splet priredil (AM)
Zadnjič posodobljeno Sreda, 01. april 2009 02:20